Plán výuky 2022-2023


zpět

Plán výuky (2022-2023)

 


Matematika 6. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU
 • Přirozená čísla (rovnost, nerovnost, zápisy, zaokrouhlování, sčítání a odčítání, násobení a dělení)
 • JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBSAHU
 • Jednotky délky
 • Jednotky hmotnosti
 • PROSTOR A JEHO ZOBRAZENÍ
 • Body, přímky, kružnice, matematický jazyk
 • Čtverec a obdélník

říjen

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU
 • Zlomky
 • DESETINNÁ ČÍSLA
 • Zápis desetinných čísel
 • Porovnání desetinných čísel
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • ÚHEL
 • Přenášení úhlu
 • Osa úhlu
 • Velikost úhlu
 • Grafické sčítání a odčítání úhlů

listopad

 • DESETINNÁ ČÍSLA
 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Opakování desetinných čísel

prosinec

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
 • Násobení desetinného čísla desetinným číslem
 • Dělení desetinného čísla přirozeným číslem
 • Dělení desetinného čísla desetinným číslem
 • Opakování násobení a dělení
 • OSOVÁ SOUMĚRNOST
 • Shodné útvary
 • Osová souměrnost
 • Osově souměrné útvary

leden

 • TROJÚHELNÍK
 • Trojúhelník
 • Úhel a trojúhelník

únor

 • DĚLITELNOST
 • Násobek a dělitel
 • Dělitelnost deseti, pěti a dvěma
 • Dělitelnost třemi a devíti
 • TROJÚHELNÍK
 • Trojúhelník
 • Výšky trojúhelníku
 • Těžiště a těžnice trojúhelníku

březen

 • DĚLITELNOST
 • Prvočísla a čísla složená
 • Společní dělitelé, společné násobky
 • TROJÚHELNÍK
 • Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

duben

 • TROJÚHELNÍK
 • Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
 • Opakování trojúhelníků

květen

 • KRYCHLE A KVÁDR
 • Povrch kvádru a krychle
 • Objem kvádru a krychle

červen

 • Jednotky objemu
 • Procvičování učiva
 • ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

Matematika 8. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU
 • DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA
 • Druhá mocnina

říjen

 • Určování druhých mocnin pomocí tabulek a kalkulačky
 • Druhá odmocnina
 • Určování druhých odmocnin pomocí tabulek a kalkulačky

listopad

 • PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ
 • Pythagorova věta
 • Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku
 • Pythagorova věta kolem nás
 • Obrácená Pythagorova věta

prosinec

 • KRUŽNICE A KRUH
 • Zobrazení kružnice a kruhu
 • Kružnice a přímka
 • Vzájemná poloha dvou kružnic
 • Thaletova věta
 • Tečny kružnice procházející daným bodem
 • Délka kružnice a obvod kruhu
 • Obsah kruhu
 • Části kružnice a kruhu

leden

 • MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM
 • Mocnina s přirozeným mocnitelem
 • Pravidla pro počítání s mocninami
 • Zápis čísla v desítkové soustavě

 2. POLOLETÍ

únor

 • VÁLEC
 • Válec – základní pojmy
 • Povrch a objem válce
 • Válcová tělesa kolem nás

březen

 • VÝRAZY
 • Výrazy s čísly
 • Výrazy s proměnnými
 • Mnohočleny (početní operace)

duben

 • LINEÁRNÍ ROVNICE 
 • Lineární rovnice
 • Rovnice kolem nás
 • KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
 • Jednoduché konstrukční úlohy

květen

 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti

červen

 • Procvičování učiva
 • Závěrečné opakování

Informatika 7. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
 • DATA, INFORMACE, MODELOVÁNÍ
 • Modelování podle grafů a schémat
 • standardizovaná schémata a modely
 • grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
 • modely a paralelní činnosti
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho základy

prosinec – únor

 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho možnosti
 • vytvoření programu

březen – duben

 • opakování
 • podprogramy
 • opakování s podmínkou

květen – červen

 • INTERNET A ELEKTRONICKÁ POŠTA
 • události, vstupy
 • objekty a komunikace mezi nimi

Informatika 8. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY
 • informační systémy – hromadné zpracování dat
 • relativní a absolutní adresy buněk
 • použití vzorců u různých typů dat
 • funkce s číselnými vstupy
 • funkce s textovými vstupy
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho základy

prosinec – únor

 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho možnosti
 • větvení programu a rozhodování
 • grafický výstup, souřadnice

březen – duben

 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY
 • vkládání záznamu do databázové tabulky
 • řazení a filtrování dat v tabulce
 • zpracování výstupů velkých souborů

květen – červen

 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • podprogramy s parametry
 • program a jeho úprava pro řešení podobného problému

Informatika 9. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen

 • DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
 • Hardware a software
 • Sítě
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • PROGRAMOVACÍ PROJEKTY
 • Procvičování základů programování

listopad – únor

 • DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
 • Bezpečnost
 • Digitální identita
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • Programovací projekt
 • Plán realizace programovacího projektu

březen – květen

 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • Pohyb v souřadnicích, ovládání myší, posílání zpráv
 • Tvorba hry
 • ZÁVĚREČNÉ PROJEKTY
 • Dokončování programovacích projektů

červen

 • Využití informatiky pro tvorbu projektů
 • např. pro interdisciplinární nebo mimoškolní aplikaci informatiky, aplikace v chytré domácnosti, soutěž aj.

Fyzika 6. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • Úvod k novému předmětu
 • VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES
 • Tělesa a látky
 • Atomy a molekuly
 • Vlastnosti atomů a molekul (Brownův pohyb, difúze)

říjen

 • Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
 • Vzájemné působení těles, síla
 • Gravitační síla. Gravitační pole

listopad

 • Model atomu
 • Elektrování těles
 • Elektrické pole
 • Vznik iontů

prosinec

 • Magnety
 • Magnetické pole
 • Magnetické pole Země

leden

 • MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
 • Porovnávání a měření
 • Délka (jednotky délky, délková měřidla, měření s různou přesností)

 2. POLOLETÍ

únor

 • Hmotnost (jednotky hmotnosti, výpočet hmotnosti, měření hmotnosti pevných těles a kapalin)

březen

 • Čas (jednotky času, měření času)

duben

 • Teplota (jednotky teploty, měření teploty, teploměry)

květen

 • Objem (jednotky objemu, měření objemu kapalin, měření objemu pevného tělesa)

červen

 • Hustota (hustota látky, výpočet hustoty, měřidla)
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Fyzika 7. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

říjen

 • POHYB A SÍLA
 • POHYB TĚLESA
 • Klid a pohyb tělesa
 • Popis pohybu
 • Přímočarý a křivočarý pohyb
 • Posuvný a otáčivý pohyb
 • Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
 • Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
 • Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

listopad

 • SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL
 • Co už víme o síle
 • Znázornění síly
 • Gravitační síla a hmotnost tělesa
 • Skládání sil stejného směru
 • Skládání sil opačného směru
 • Rovnováha dvou sil

prosinec

 • Skládání různoběžných sil
 • Těžiště tělesa
 • Rovnovážná poloha tělesa
 • ÚČINKY SÍLY
 • Síla. Účinky síly
 • Tlaková síla. Tlak
 • Tření a třecí síla

leden

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ
 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
 • Základní vlastnosti kapalin
 • Pascalův zákon
 • Hydraulická zařízení

 2. POLOLETÍ

únor

 • Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla.
 • Hydrostatický tlak
 • Vztlaková síla působící na těleso v kapalině
 • Archimédův zákon
 • Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
 • Plování nestejnorodých těles

březen

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ
 •  Základní vlastnosti plynů
 • Atmosféra Země. Atmosférický tlak
 • Měření atmosférického tlaku
 • Změny atmosférického tlaku
 • Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
 • Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

duben

 • SVĚTELNÉ JEVY
 • Světelné zdroje. Rychlost světla
 • Přímočaré šíření světla
 • Měsíční fáze
 • Stín
 • Odraz světla. Zákon odrazu světla

květen

 • Zobrazení rovinným zrcadlem
 • Zrcadla v praxi
 • Lom světla
 • Rozklad světla optickým hranolem
 • Barva těles

červen

 • Čočky
 • Optické vlastnosti oka
 • Užití čoček v praxi
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Fyzika 8. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

říjen

 • PRÁCE. ENERGIE. TEPLO
 • PRÁCE  A VÝKON
 • Práce a výkon
 • Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost
 • POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE
 • Energie (pohybová a polohová)

listopad

 • VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO
 • Vnitřní energie těles
 • Změna teploty těles vykonáním práce
 • Tepelná výměna vedením
 • Tepelná výměna prouděním
 • Tepelné záření
 • ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
 • Změny skupenství látky
 • Tání a tuhnutí
 • Vypařování (var) a kapalnění
 • Sublimace a desublimace

prosinec

 • ELEKTRICKÉ JEVY
 • ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE
 • Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
 • Vodič a izolant v elektrickém poli
 • Siločáry elektrického pole
 • BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI
 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

leden

 • ELEKTRICKÝ PROUD
 • Co už víme o elektrickém proudu
 • Co je elektrický proud?
 • Měříme elektrický proud a napětí
 • Zdroje elektrického napětí
 • Ohmův zákon. Elektrický odpor

 2. POLOLETÍ

únor

 • Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
 • Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou a vedle sebe

březen

 • Elektrická práce, energie
 • Výkon elektrického proudu
 • ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
 • Magnetické pole cívky s proudem
 • Elektromagnet a jeho užití
 • Působení magnetického pole na cívku s proudem

duben

 • Elektromotor
 • Elektromagnetická indukce
 • STŘÍDAVÝ PROUD
 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory
 • Rozvodná elektrická síť

květen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH
 • Vedení elektrického proudu v kapalinách
 • Vedení elektrického proudu v plynech

červen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH
 • Jak lze měnit odpor polovodičů
 • Polovodiče typu N a P
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Fyzika 9. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

říjen

 • ZVUKOVÉ JEVY
 • Zvukový rozruch
 • Šíření zvukového rozruchu prostředím (prostředí, zdroje zvuku)
 • Tón, výška tónu
 • Nucené chvění, rezonance
 • Odraz zvuku

listopad

 • Ucho jako přijímač zvuku
 • Sluch (poruchy sluchu, choroby uší)
 • Ochrana před nadměrným hlukem
 • ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
 • Spektrum elektromagnetických vln
 • Zdroje záření

prosinec

 • SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ
 • Co už víme o světle
 • Měsíční fáze. Stín
 • Lom světla
 • Čočky. Optické vlastnosti oka
 • Lupa, mikroskop a dalekohled

leden

 • JADERNÁ ENERGIE
 • Co už víme o atomech
 • Atomová jádra. Radioaktivita
 • Využití jaderného záření
 • Jaderné reakce. Uvolňování jaderné energie

 2. POLOLETÍ

únor

 • Jaderný reaktor. Jaderná energetika
 • Ochrana před zářením
 • POČASÍ KOLEM NÁS
 • Meteorologie
 • Atmosféra Země a její složení

březen

 • ZEMĚ A VESMÍR
 • Sluneční soustava
 • Naše Galaxie
 • Kosmonautika

duben

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

květen

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

červen

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

Osobnostní a sociální výchova 8. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. – 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • MEZILIDSKÉ VZTAHY
 • Mezilidské vztahy
 • Pravidla třídy, školy a jejich dodržování
 • Komunikace
 • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ
 • rozvoj schopností poznávání
 • sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení
 • seberegulace, sebeorganizace
 • rozvoj osobnosti

prosinec – únor

 • VZTAHY, HODNOTY, POSTOJE, ETIKA
 • vztahy ve dvojici, v prostředí komunity
 • tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví
 • hodnoty, postoje a etika
 • kulturní odlišnosti
 • kreativita a její rozvoj
 • NEŽÁDOUCÍ CHOVÁNÍ
 • prevence zdraví škodlivého chování
 • nežádoucí chování
 • postoj k formám násilí

březen – květen

 • POZNÁVÁNÍ LIDÍ
 • poznávání lidí
 • kooperace a kompetice
 • řešení problémů a rozhodovací schopnosti
 • ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
 • změny v životě člověka
 • člověk a výživa, správná životospráva
 • odlišnosti ve stravování

červen

 • tělesná a duševní hygiena
 • ochrana před přenosnými chorobami
 • ochrana člověka za mimořádných událostí
 • doprava