CH8 – Laboratorní řád a bezpečnost práce

zpět

Laboratorní řád

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • Do laboratoře vstupuj jen se souhlasem učitele, v laboratorním oblečení.
 • Chovej se ukázněně, pracuj podle pokynů učitele.
 • Před začátkem práce zkontroluj stav pracoviště, zkontroluj pomůcky.
 • Než začneš s prací, pročti si řádně návod.
 • Pracuj přesně podle zadání. Zadaný postup laboratorní práce bez souhlasu učitele neměň!
 • Při práci používej osobní ochranné pomůcky (např. brýle, roušku, plášť, rukavice, pevnou obuv).
 • V laboratoři a při práci s chemickými látkami nejez, nepij a nic neochutnávej!
 • Neopouštěj bezdůvodně místo!
 • Při práci udržuj čistotu a pořádek.
 • Neplýtvej vodou, plynem ani elektrickou energií.
 • Se zařízením laboratoře zacházej šetrně.
 • Pracuj soustředěně a opatrně. Nepozornost způsobuje nehody!
 • Před použitím chemikálie si pozorně přečti nápis na štítku.
 • Nepoužívej chemikálie z neoznačených lahví.
 • Každé vysypání, vylití chemikálie nebo jinou nehodu hlas učiteli, který zabezpečí zdravotně bezpečnou likvidaci látky a další potřebná opatření!
 • Zbytky chemikálií nevylévejte do výlevky, ale do k tomu určených nádob.
 • Jakékoliv zranění hlas okamžitě učiteli!
 • Po skončení práce ukliď umyté pomůcky a své pracovní místo.
 • Nezapomeň si umýt ruce vodou a mýdlem!
 • Dokonči záznam o práci (laboratorní protokol).
 • Z místnosti můžeš odejít, po skončení práce, jen se souhlasem učitele.

 

Osobní ochranné pomůcky

 

 

VIDEO: Ochranné pomůcky (2:20)

 

Bezpečnost práce

 

 • Pracuj přesně podle zadání. 
 • Zadaný postup laboratorní práce bez souhlasu učitele neměň!

 • V laboratoři a při práci s chemickými látkami nejez, nepij a nic neochutnávej!

 • Pamatuj! Každá látka může být nebezpečná, je-li s ní nesprávně zacházeno.

 • Chemikálie nesmí být uchovávány např. v obalech na jídlo, ale v k tomu určených nádobách řádně popsaných.

 • Pamatujte si, že každá nádoba s chemikálií má být označena a uchovávána na bezpečném místě.

 • Buďte opatrní při čichání k jakékoliv chemické látce. Máváním si výpary přiveďte k nosu.

 • K nabírání vzorků kapalin používejte pipetu s gumovým balónkem.

 • Při zahřívání např. zkumavky nemiřte ústím zkumavky na sebe ani na nikoho jiného, kdo stojí blízko vás.

 • Nenakláněj se nad nádobu, která obsahuje vařící tekutinu.

 • Zbytky chemikálií nevylévejte do výlevky, ale do k tomu určených nádob. Zbývající látky by měly být nejprve zneutralizovány a zředěny.

 • Pracuj pouze s čistým laboratorním sklem a po skončení práce ukliď umyté pomůcky a své pracovní místo.

 • Dodržujte zákon č. 157 / 98 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích.

 

 • Kyseliny řeďte přiléváním do vody, nikdy ne opačně! 
 • Nesprávné ředění může způsobit, že dojde k lokálnímu zahřátí kapaliny a k prudkému varu („vyprsknutí“).
 • Roztoky hydroxidů připravujte přidáváním hydroxidu po malých částech do vody za stálého míchání.

 

 

VIDEO: Zásady bezpečnosti práce v laboratoři (6:38)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Vyjmenuj hlavní zásady práce v laboratoři.
 • Vyjmenuj osobní ochranné pomůcky.
 • Jak se ředí kyselina? Voda do kyseliny nebo kyselina do vody?
 • Jak se připravují hydroxidy? Za jakých podmínek.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003], [OBR_000018], [OBR_000019 (1-12)], [OBR_000021], [VID_000001], [VID_000002]