CH8 – Vzduch a jeho znečištění

zpět

Vzduch a jeho znečištění

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • vzduch má různé složení v závislosti na prostředí (hory, město)
 • kvalita ovzduší může ovlivnit naše zdraví
 • znečišťování ovzduší způsobuje rozvoj průmyslové výroby a dopravy 
 • znečištění se projevuje hlavně v průmyslových oblastech

 

Zdroje znečištění:

 

antropogenní zdroje (způsobené člověkem)

 • tepelné elektrárny (zplodiny)
 • automobilová doprava (výfukové plyny)
 • spalování fosilních paliv nebo nevhodných paliv (plastů, pneumatik aj.)
 • průmyslová činnost (např. výroba železa aj.)
 • těžba uhlí, rud a dalších minerálů
 • vojenské zdroje (např. jaderné zbraně, toxické plyny)

 

přírodní zdroje

 • prach z přírodních zdrojů
 • písek z pouští
 • sopečná aktivita (popel a sloučeniny síry či chloru)
 • kouř a oxid uhelnatý (vznikající při lesních požárech)
 • radioaktivní plyn radon (uvolňující se ze zemské kůry)
 • bioplyn (metan, uvolňovaný v průběhu trávení potravy zvířaty)
 • borovice (uvolňují těkavé organické látky (volatile organic compounds, VOC))

 

Nejznámější příklady opatření pro ochranu životního prostředí:

 • automobily (katalyzátory, nové motory)
 • průmyslové závody (čistící zařízení)
 • tepelné elektrárny (odsiřovací zařízení)

 

Jevy související se znečištění ovzduší:

 

Skleníkový efekt

 • je proces, kterým záření atmosféry planety ohřívá povrch planety na teplotu vyšší, než by měla bez atmosféry
 • závisí na teplotě atmosféry, množství skleníkových plynů
 • skleníkové plyny: oxid uhličitý, methan, oxid dusný, ozon atd.

 

Ultrafialové záření

 • je elektromagnetické záření s vlnovou délkou 400 nm – 10 nm
 • pro člověka je neviditelné
 • jeho přirozeným zdrojem je Slunce
 • způsobuje např. rakovinu kůže, ekzémy, pálení očí atd.
 • existují však živočichové (ptáci, plazi, některý hmyz), kteří jej dokáží vnímat

 

Ozonová vrstva

 • chrání nás před škodlivými UV paprsky
 • vyskytuje se v atmosféře ve výšce 25-35 km
 • při narušení ozonové vrstvy (např. freony) vznikají ozonové díry

 

Přízemní neboli troposférický ozon

 • vyskytuje se těsně nad zemským povrchem
 • je minoritní složkou nízké atmosféry
 • je lidskému zdraví nebezpečný, působí dráždění dýchacích cest, očí, bolest hlavy atd.

 

Znečištění pevnými částicemi

 • drobné pevné částice rozptýlené ve vzduchu tak malé, že mohou být unášeny vzduchem
 • jejich zvýšená koncentrace může způsobovat zdravotní problémy

 

Teplotní inverze

 • v případě bezvětří a jasné noci se spodní vrstva vzduchu ochlazuje
 • teplota vzduchu směrem vzhůru stoupá
 • vzniká teplotní inverze která brání promíchávání vzduchu
 • zplodiny a nečistoty proto zůstávají při zemi – vzniká tak smog

 

Smog

 • je zdraví škodlivá směs mlhy, kouřových zplodin a prachu
 • působí nepříznivě na lidský organismus
 • tento stav počasí se označuje jako – špatné rozptylové podmínky

 

Kyselé deště

 • spalováním např. fosilních paliv vznikají SO2, NO2, NO aj.
 • tyto látky reagují v ovzduší s vodou a dopadají na zemský povrch v podobě kyselých dešťů
 • poškozují stavby, ničí rostliny atd.

 

Emise

 • jsou látky znečisťující ovzduší např. SO2, NO2, NO
 • maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …)
 • jejich koncentrace se snižuje např. mísením se vzduchem

 

Imise

 • je emise, která se dostala do styku s životním prostředím
 • jsou následkem emisí
 • mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech
 • drží se při zemském povrchu
 • ve městech se pravidelně monitorují

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Kde se nejčastěji projevuje znečištění vzduchu?
 • Může kvalita ovzduší ovlivnit naše zdraví?
 • Jak dělíme zdroje znečištění? (2). Uveď příklady.
 • Jaké znáš opatření pro ochranu životního prostředí související s automobily, průmyslovými závody a tepelnými elektrárnami?
 • Co je to skleníkový efekt? Jaké znáš skleníkové plyny?
 • Co je to ultrafialové záření?
 • Co je to ozonová vrstva? Co je to troposférický ozon?
 • Co je to teplotní inverze? Co je to smog?
 • Co jsou to kyselé deště? Co jsou to emise a imise?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [k. 4 – chemie], [int. 32 – imise], [int. 33 – emise], [int. 34 – skleníkový efekt], [int. 35 – znečištění ovzduší]