CH8 – Oddělování složek ze směsi (souhrn)

zpět

Oddělování složek ze směsi

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Při práci v laboratoři, v průmyslu i běžném životě je často nutné ze směsí získat jednotlivé složky.

 

 • k oddělování složek ze směsí se používají různé postupy
 • využívá se při nich různých vlastností jednotlivých složek směsí
 • např. hustoty, teploty tání a varu, rozpustnosti, magnetických vlastností aj.

 

Metody pro oddělování složek ze směsi

 • Separace – je oddělování složek směsi pevných látek. Využívá se jejich rozdílné barvy, hmotnosti, tvaru nebo magnetických vlastností.
 • Sedimentace – je oddělování vzájemně nerozpustných složek směsi na základě jejich rozdílné hustoty.
 • Destilace – je metoda při které se složky stejnorodé směsi oddělují na základě rozdílných teplot varu. Podstatou je uvedení kapaliny do varu přiváděním tepla a kondenzace vzniklých par v oddělené části přístroje.  Při zahřívání se z destilační aparatury nejdříve se odpařuje ta složka, která má nejnižší teplotu varu. Po zvýšení teploty se začne odpařovat i složka s vyšší teplotou varu.
 • Filtrace  – je oddělování pevných složek z kapalných a plynných směsí. Jako filtrační materiál můžeme použít filtrační papír, vatu, plátno nebo písek.
 • Krystalizace – je oddělování rozpustných složek stejnorodé směsi, při které dochází k vyloučení pevné látky v podobě krystalů. Je to nejdůležitější metoda čištění pevných látek. Látka zpravidla vykrystalizuje v čisté formě.
 • Odpařování – je získávání rozpuštěné látky z roztoku jeho zahříváním. Rozpouštědlo se odpaří, zůstane rozpouštěná látka.
 • Extrakce – je metoda získávání látek z různých (většinou přírodních) materiálů. Je to separační metoda, při které přechází složka ze směsi látek v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze – rozpouštědla.
 • Sublimace – je přímý přechod látky z tuhého skupenství do skupenství plynného. Opačný proces se nazývá desublimace.
 • Chromatografie – je dělící metoda, při níž se distribuují složky mezi nepohyblivou (stacionární fází) a pohyblivou (mobilní fází).  Stacionární fází může být látka pevná nebo kapalina, mobilní fází kapalina nebo plyn. Dělení je tedy založeno na rozdílné distribuci složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi.

 

VIDEO: Oddělování složek směsí (10:33)

VIDEO: Destilace (2:08)

VIDEO: Separační metody (10:01)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Čeho se využívá při oddělování složek ze směsí. Uveď příklady.
 • Vyjmenuj metody které slouží k oddělování složek ze směsí. (10)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [INT_000010][VID_000013], [VID_000015], [VID_000063]